SEKRETESSPOLICY

#YOURDATAISYOURS

Vi vet att du bryr dig om dina personuppgifter och hur de används, och vi vill att du ska lita påatt Unilever använder dina personuppgifter med försiktighet. Denna Sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem.

När du läser vår Policy, kom ihåg att det gällerallaföretagiUnilever-koncernenenligtdefinitionennedan.

Ägna gärna ett ögonblickåtattbekanta dig med vårsekretesspraxisochlåtossveta om du har någrafrågorgenomattskickaette-postmeddelande ellerskickaenförfrågan via formuläret ”Kontaktaoss” påvårawebbplatser.

Vi har försökt att hålla detta meddelande så enkelt som möjligt, men om du inte känner till termer som cookies, IP-adresser, ochwebbläsare, bör du studera dessa nyckeltermerförst.

Du har rätt att invända motviss användning av dina personuppgifter, inklusive användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Se vilka rättigheter du haroch hur du använder dem här .

VEM SAMLAR IN UPPGIFTER?

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Unilever styrs av både Unilever PLC och Unilever N.V., vilka är Unilever-koncernensgemensamma moderbolag (alla Unilever-koncernföretag, tillsammans datakontrollerare).

Denna Sekretesspolicy gäller personuppgifter som samlats in av Unilever i samband med de tjänster och produkter vi erbjuder.

Läs mer

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Unilever styrs av både Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD Storbritannien, och Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holland, vilka är Unilever-koncernensgemensamma moderbolag (alla Unilever-koncernföretag, tillsammansdatakontrollerare).

Denna Sekretesspolicygällerpersonuppgifter som samlats in av Unilever i samband med de tjänster och produkter vi erbjuder. Hänsyftningar till ”Unilever” i denna Policy betyder Unilever PLC och alla företag som direkt eller indirekt ägs och/eller kontrolleras av dem som du interagerar med eller har en affärsrelation med (nedan kallad ”Unilever-koncernen”). Läs mer om Unileverkoncernen på https://www.unilever.com/about/.

Denna Sekretesspolicy gäller även Unilevers marknadsföringsinnehåll, inklusive erbjudanden och annonser för Unilevers produkter och tjänster, som vi (eller en tjänsteleverantör som agerar för vår räkning) skickar till dig på tredje partswebbplatser, plattformar och applikationer baserade på användningsinformationen för din webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har vanligtvis sin egen Sekretesspolicy och sina egna Villkor. Läs dem innan du använder dessa webbplatser.

Läs mindre

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Personuppgifterbetyder all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ.

Du är inte skyldigatt ge Unilever de personuppgifter vi begär, men om du väljer att inte göra det, kan vi kanske inte förse dig med våra produkter, eller tjänster eller med hög servicekvalitet eller svara på eventuella frågor du kan ha.

Vi kan samla in personuppgifter från en mängd olika källor. Detta inkluderar:

 • Personuppgifter du ger oss direkt,
 • Personuppgifter vi samlar in automatiskt, och
 • Personuppgifter vi samlar in från andra källor.

Läs mer

Personuppgifterbetyder all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en viss individ. Den här definitionen omfattar personuppgifter som samlas in offline via våra konsumentförbindelsecentraler, direkta marknadsföringskampanjer, tävlingar och online via våra webbplatser, applikationer och varumärkessidor på tredje parts plattformar och applikationer som är åtkomliga eller används via tredje parts plattformar.

Du kanbliombeddatt lämna dina personuppgifter när du är i kontakt med oss. Unilever-koncernföretag kan deladessa personuppgifter med varandra och använda dem på ett sätt som överensstämmer med denna Sekretesspolicy. Vi kan också kombineraden med annan information för att förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och annonsering.

Du är inte skyldigatt ge Unilever de personuppgifter vi begär, men om du väljer att inte göra det, kan vi kanske inte förse dig med våra produkter, eller tjänster eller med hög servicekvalitet eller svara på eventuella frågor du kan ha.

SÄTT DÄR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan samla in personuppgifter från en mängd olika källor. Detta inkluderar:

 • Personuppgifter du ger oss direkt. Vi samlar in data om hur du använder våra tjänster och produkter, till exempel vilken typ av innehåll du ser eller engagerar dig i, eller hur ofta och hur länge du är aktiv. Vi samlar också in personuppgifter som du ger oss när du anmäler dig för ett nyhetsbrev, fyller i en enkät eller registrerar dig för ett konto för att köpa våra produkter. Därför kan vi begära personuppgifter, till exempel ditt namn, kön, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsuppgifter. Vissa Unilever-märken kan samla in ”särskilda kategorier av personuppgifter” om dig med ditt uttryckliga samtycke. För mer information om de särskilda kategorierna av data som vi samlar in och hur vi använder dessa, se relevant avsnitt nedan.
 • Personuppgifter vi samlar in automatiskt. Vi tar även emot och lagrar även vissa typer av personuppgifter, närhelst du interagerar med oss online. Vi använder, till exempel, cookies ochspårningsteknik (förmer information, se vårasekretessnyckeltermer[LINK]) föratterhållapersonuppgifternär din webbläsare öppnar våra webbplatser eller annonser och annat innehåll som betjänas av eller på uppdrag av Unilever på andra webbplatser. Dina personuppgifter samlas också in när du söker, köper, postar, deltar i en tävling eller en enkät eller kommunicerar med våra kundtjänstgrupper. Exempel på de typer av personuppgifter vi samlar in är; IP-adress (förmer information, se vårasekretessnyckeltermer[LINK]), enhetens ID, platsdata, dator- ochanslutningsinformation, t.ex. webbläsartypoch version, tidszoninställningar, plug-in-typerförwebbläsareochversioner, operativsystemochinköpshistoria – vilka Unilever iblandaggregerarmed liknande information frånandrakonsumenter. När du söker på Unilevers webbplatser kan vi till en viss del också använda programvaruverktyg, för att mäta och samla in sessionsinformation, inklusive sidrespons, nedladdningsfel, längden av besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation och metoder som används för att bläddra bort från sidan. Vi kan också samla in teknisk information för att hjälpa oss att identifiera din enhet för bedrägeribekämpning och diagnostik.
 • Personuppgifter vi samlar in från andra källor. Vi samlar in personuppgifter från andra källor, inklusive våra betrodda partnerskap med tredje part och där vi driver Unilever-konton på tredje parts plattformar: När du, till exempel, använder ”gilla”-funktionen på Facebook eller +1-funktionaliteten på Google+. Vi får dessutom information om dig och andra besökares interaktioner med vår annonsering, för att mäta huruvida vår annonsering är relevant och framgångsrik. Vi samlar också in information om dig och dina aktiviteter från en tredje part, när vi gemensamt erbjuder tjänster eller produkter, eller fråntredje parts berikningsleverantörer (förmer information, se vårasekretessnyckeltermer[LINK]) somkangeförståelse till Unilever om de personuppgifter vi har.

NÄR OCH VARFÖR VI SAMLAR IN "SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER"

Vissa kategorier av personuppgifter, såsom ras, etnicitet, religion, hälsa, sexualitet eller biometriska data klassificeras som ”särskilda kategorier av data” och omfattas av ytterligare skyddenligt den europeiska lagstiftningen om uppgiftsskydd. Vi begränsaromständigheternadär vi samlar in ochbearbetar dessa speciellakategorierav data.

Unilever samlar ibland in data relaterade till din hälsa som allergier, graviditet eller hudtyp för att skicka dig skräddarsydda annonser och relevanta kampanjer. Unilever samlar endast in och använder dessa personuppgifter där du har gett oss ditt samtycke att göra detta. I vissa fall kan du ha begärt tjänster eller produkter som inte direkt involverar insamling av några särskilda kategorier av data, men som kan antyda eller föreslå din religion, hälsa eller andra särskilda kategorier av data.

För att illustrera omständigheter där Unilever samlar in och bearbetar särskilda kategorier av data har vi lämnat följande exempel:

 • Unilever samlar in kvinnors förväntade förlossningsdatumpå anmälningssidan för nyhetsbreven Zwitsal eller Baby Dove. Cookies kan också placeras på anmälningssidan som också tar upp denna information. Dessa data används sedan för att skapa en målgrupp av blivande mödrar för online-annonsering från relevanta Unilever-märken. För mer information om Unilevers profileringsaktiviteter, se relevant avsnitt [LINK];
 • Påsammasättsamlar Unilever in personuppgifter i samband med konsumenters allergierför att ge konsumenter annonser och erbjudanden för produkter som är relevanta för deras behov.

HUR SKYDDAR VI BARNS SEKRETESS?

Vi förstår vikten av att vidta extra försiktighetsåtgärderför att skydda barns sekretess och säkerhet med hjälp av Unilevers produkter och tjänster.

De flesta av Unilevers webbplatser är utformade och avsedda att användas av vuxna. Om en av våra webbplatser är avsedd att användas av en yngre publik, kommer vi att få samtycke från den person som har föräldraansvarinnan vi samlar in personuppgifter där det krävs enligt gällande lagar och förordningar (den ålder där samtycke är nödvändigt varierar från Land till Land).

Om du är ett minderårigt barn där föräldrasamtycke krävs i ditt Land ska du granska villkoren i denna Sekretesspolicy med din föräldereller vårdnadshavareför att se till att du förstår och accepterar dem. Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare där ett sådant samtycke borde ha erhållits, tar vi bortpersonuppgifterna så snart som möjligt. Tillgång till vissa delar av Unilevers webbplatser och/eller behörighet att erhålla priser, prov eller andra belöningar är i allmänhet begränsade till användare över en viss ålder.

Vi använder ibland dina personuppgifter för att utföra kontroller för åldersverifieringoch tillämpa sådana åldersbegränsningar.

Läs mindre

I VILKET SYFTE ANVÄNDER VI DINA DATA?

Vi samlar in, behandlaroch avslöjardina personuppgifter endast för specifika och begränsade ändamål. För att, till exempel, behandla dinabetalningar, bedöma och hantera eventuella klagomål, utveckla och förbättravåra produkter, tjänster, kommunikationsmetoder och funktionaliteten hos våra webbplatser, tillhandahålla personligaprodukter, kommunikation och riktade annonser samt produktrekommendationer till dig.

Vi skapar också profiler genom att analysera informationen om hur du surfar, söker och köper på nätet, och dina interaktioner med vår varumärkeskommunikation genom att bygga segment (skapa grupper som har vissa gemensamma egenskaper) och genom att placera dina personuppgifter i ett eller flera segment.

Unilever behandlar även dina personuppgifter med hjälp av automatiska sätt. Ett automatiskt beslut är ett beslut som uteslutande görs automatiskt, där inga människorär inblandade i beslutsprocessen i samband med dina personuppgifter.

Läs mer

Vi samlar in, behandlarochavslöjardina personuppgifter endast för följande ändamål.

 • För att behandla dinabetalningar, om du köper våra produkter, för att förse dig med din orderstatus, hantera dina förfrågningar och önskemål, och bedöma och hantera eventuella klagomål.
 • För att behandla och svara på dinaförfrågningareller kontakta dig för att svara på dina frågor och/eller önskemål.
 • För att utveckla och förbättravåra produkter, tjänster, kommunikationsmetoder och funktionaliteten hos våra webbplatser.
 • För tävlingareller kampanjersom du har deltagit i.
 • Förattgeinformation till dig ochhantera din registreringoch/ellerprenumerationpåvårtnyhetsbrevellerförannan kommunikation.
 • För att hantera våra dagliga affärsbehovnär det gäller ditt deltagande i våra tävlingar eller kampanjaktiviteter eller förfrågningar.
 • För att verifiera identitetenhos individer som kontaktar oss via telefon, elektroniska medel eller på annat sätt.
 • För intern utbildningoch kvalitetssäkring.
 • Förattförståochbedömaintressen, önskemål, ochbehovsomförändrashoskonsumenter, förattförbättravårhemsida, våranuvarande produkter och tjänster och/eller utveckla nya produkter och tjänster.
 • För att tillhandahålla personligaprodukter, kommunikation och riktade annonser samt produktrekommendationer till dig.

När vi samlar in och använder dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål eller för andra ändamål, informerarvi dig innan eller vid tidpunkten för insamlingen.

I förekommande fall, kommer vi att be om ditt samtyckeför att behandla personuppgifterna. Om du har gett ditt samtycke till bearbetningsaktiviteter, har du rätt att dra tillbaka ditt samtyckenär som helst.

I vissa fall är vi beroendeavberättigatintresseförattbehandladinapersonuppgifter. Ett legitimt intresse kan till exempel uppstå när du registrerar dig för ett lojalitetsprogram med ett av våra varumärken, och vi använder de insamlade personuppgifterna för dataanalys, för att förbättra våra produkter eller tjänster. Denna grund kommer endast att användas där det är nödvändigt att uppnå ett berättigat intresse, till exempel för att hjälpa till att utföra ett kontrakt eller för att optimera en tjänst och åsidosätter inte dina rättigheter som individ. Denna rättsliga grund kommer bara att åberopas när det inte finns något sätt att behandla dina personuppgifter som är mindre inkräktande. Vi kanförsäkra dig om att om berättigatintresseanvändssomgrundförattbehandladinapersonuppgifter, kommer vi atthållaett register om dettaoch du har rättattbegäradenna information. Vi behandlardinapersonuppgifterförattingåettavtalsom du ärellerkommerattvaraenpart i. Vibehöver, till exempel,behandladinapersonuppgifterförattlevereraenproduktellerentjänst du har köpt, såatt du kan delta ienavvåratävlingar,ellerförattskickaprovsom du har begärt. Vi behandlarocksådinapersonuppgifternär vi har enlagligskyldighet (t.ex. skyldighetersomrörskattellersocialförsäkring) attgöradetta. Endomstolsorderellerenkallelseattinställa sig till endomstolkan, till exempel,krävaatt vi behandlarpersonuppgifterförettvisständamål, eller vi kanvaratvungnaattbehandlapersonuppgifterförattrapporteramisstänktatransaktionerenligtlokalaregler,förbekämpningavpenningtvätt.

PROFILERING

Unilever använder dina personuppgifter för att bygga profiler. Vi skapar profiler genom att analysera informationen om hur du surfar, söker och köper på nätet, och dina interaktioner med vår varumärkeskommunikation genom att bygga segment (skapa grupper som har vissa gemensamma egenskaper) och genom att placera dina personuppgifter i ett eller flera segment. Dessa segment användsav Unilever förattgörawebbplatsenpersonligochvårkommunikation till dig (som att visa relevant innehåll till dig när du besöker webbplatsen eller i ett nyhetsbrev till dig) och att visa relevanta erbjudanden och annonser från Unilever-varumärkena på Unilevers webbplatser och via webbplatser från tredje part. Segmenten kan också användas för kampanjer från tredje part på Unilever-sidorna. Unilever profilerar dina uppgifter där du har gett oss samtycketill att göra det, till exempel, att acceptera inställningen av cookies på din webbläsare online eller registrera dig för nyhetsbrev via e-post från ett av våra varumärken.

Du kan återkalla ditt samtyckeför att förhindra att dina personuppgifter används på det här sättet, genomattanvändahantera cookies-avsnittetivår Cookie-meddelande[LINK]ellergenomattavbrytaprenumerationenpå din e-postadress om du har loggat in på någon av våra webbplatser eller registrerat dig till några marknadsföringsnyhetsbrev.

Som exempel –

 • Unilever samlar in data med ditt samtycke från:
  • Vårawebbplatser om vad du ser ochhur du interagerarmed vårtinnehåll.
  • Vårdigitalavisningsannonseringsom vi ger dig påsocialaplattformarochandrautgivareswebbplatser; och
  • Blanketter du fylleri online och skickar till oss om vilka dina intressen är.
 • Vi spårar också de produkter du köpernär du klickar på en av våra visningsannonser och fortsätter att köpa något från ett urval av våra återförsäljare.
 • Om du har bett om att få e-posteller SMS-kommunikationfrån oss, spårar vi om du öppnar, läser eller klickar på innehållet för att se vad du är intresserad av, så att vi kan ge dig mer innehåll som vi tror att du är mer benägen att uppskatta.
 • Vi använder den härinformationenförattprofileradinagillarochogillar.Om vi till exempel ser att du regelbundet tittar på veganrecept på vår ”Recipedia”-webbplats, och du har valt att ta emot e-post från oss, kan vi ge dig en uppdatering om de nya veganrecepten som precis har kommit till webbplatsen som intresserar dig, eller vi kan skräddarsy vårt webbinnehåll när du besöker till de saker vi tror du är mest intresserad av.
 • Baseratpåprofilinformationenkan vi ocksåerbjuda dig annonseringsom vi troratt du kommerattgillaochvill senär du ser innehållfrånossellerfrånvårtnätverkavutgivaresom vi annonserar med.Iblandkan vi med ditt samtycke använda din nuvarande platsför att stå till tjänst med annonsering till dig som behandlar kampanjer eller händelser som sker i närheten som vi tror att du kanske är intresserad av.
 • Vi kan också använda information som du har lämnat till utvalda tredje parteroch samtyckt till att de delas, som din ålder, kön, livsfas, livsstil och allmänna intressen för att identifiera personer som vi tror kommer att ha liknande intressen som du och som vi tror kommer att vara intresserade av liknande reklam.

AUTOMATISKA BESLUT

I vissa fall, behandlar Unilever även dina personuppgifter med hjälp av automatiska metoder. Ett automatiskt beslut är ett beslut som uteslutande görs automatiskt, där inga människorär inblandade i beslutsprocessen i samband med dina personuppgifter. Exempel:

 • Unilever använder spelsimuleringarav vetenskapsbaserade beteendebedömningaroch datavetenskapsteknik föratt bedöma potentiella anställda. Kandidaterna får spela en uppsättning spel och beteendemönstren som uppvisas under spelet utvärderas av en Unilever-anpassad algoritm för att förutsäga kandidatens potential för en specifik roll. Denna algoritm testas regelbundetför att säkerställa att den förblir rättvis, effektiv och opartisk.

Vi fattar inte beslut som enbart bygger på ett automatiskt beslutsfattande som har stor inverkan på dig. Om vi gör det, meddelar vi dig och ger dig tydlig informationom vårt beslut att förlita oss på automatiserad bearbetning för att fatta vårt beslut och vår lagliga grund för att göra det. Unilever behandlar, till exempel, dina personuppgifter endast med hjälp av automatiska medel, om det är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontraktmed dig, eller när du har gett ditt uttryckliga samtycke.

Du har rätt att inte bli föremål förett beslut, som endast grundar sig på automatisk bearbetning och som orsakar juridiska eller andra betydande effekter på dig. I synnerhet har du rätt:

 • att begära och erhålla mänskligt ingripande;
 • att uttrycka din åsikt;
 • att få en förklaring av det beslutsom fattats efter en bedömning; och
 • att ifrågasättaett sådant beslut.
Läs mindre

VEM KOMMER DET ATT DELAS MED?

Som en global verksamhet delar Unilever dina personuppgifter interntoch medutvalda tredje parter. Vi delar till exempel dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer,andra tredje parter, såväl som vid företagsöverföringeller juridisk information. 

Läs mer

Somen global verksamhetdelar Unilever dinapersonuppgifterinterntoch medutvaldatredjeparterunder följande omständigheter:

 • Tjänsteleverantörer från tredje part. För att kunna utföra dina önskemål, svara på dina förfrågningar, uppfylla dina beställningar, lösa in kuponger, ge dig prov, låta dig delta i tävlingar eller göra olika andra funktioner, tjänster och material tillgängliga för dig via våra webbplatser delar vi dina personliga data med tjänsteleverantörer från tredje part som utförfunktioner för vår räkning, såsom företag som: är värd för eller driver Unilevers webbplatser, bearbetar betalningar, analyserar data, tillhandahåller kundtjänst, post- eller leveranstjänster och sponsorer eller andra tredje parter som deltar i eller administrerar våra kampanjer. De har tillgång till personuppgifter som behövs för att utföra sina uppgifter, men får inte använda dessa för andra ändamål. Vidare måste de behandla dessa personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy och enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och bestämmelser om dataskydd.
 • Andra tredje parter. Dina personuppgifter kommer också att användas av oss eller delas med våra sponsorer, annonsörer, annonsnätverk, annonsservrar, sociala medier och analysföretag eller andra tredje parter i samband med marknadsföring, kampanjer, databerikning(förmer information om vårasekretessnyckeltermerföljlänken[LINK]) ochandraerbjudanden, såvälsomproduktinformation.
 • Företagsöverföringar. Dina personuppgifterkommerattanvändasavossellerdelas med Unilever-koncernenavinternaskäl, främstföraffärsändamålochoperativaändamål.Eftersom vi fortsätterattutvecklavårverksamhetkan vi säljaellerköpatillgångar, dotterbolagelleraffärsenheter.I sådanatransaktionerärdina personuppgifter i allmänhet en av de överförda affärstillgångarnamen är fortfarande föremål för de löften som gjortsi alla befintliga Sekretesspolicyn (såvida inte du medger något annat). Om en annan enhet förvärvar oss, våra företag eller väsentligen hela eller delar av våra tillgångar eller tillgångar relaterade till Unilevers webbplatser, kommer dina personuppgifter att lämnas till sådan enhet somen del avdue diligence-processenochkommerattöverföras till ensådanenhetsomenav de överfördatillgångarna.Om eventuellakonkurs- elleromorganisationsförfaranden åberopas av eller mot oss, kommer alla sådana personuppgifter att betraktas som en tillgång till oss och som sådan är det möjligt att de kommer att säljas eller överföras till tredje part.
 • Juridisk information. Vi kan överföra och avslöja dina personuppgifter till tredje part:
  • För att uppfylla en laglig skyldighet.
  • När vi igod trotror att en tillämplig lag kräver det.
  • På begäran av myndigheter som utför en utredning.
  • För att verifiera eller tillämpa våra ”Användarvillkor” eller andra tillämpliga policyer.
  • Förattupptäckaochskydda mot bedrägerier, ellereventuellatekniska problemellersäkerhetsproblem.
  • För att reagera på en nödsituation; eller annars
  • För att skydda tredje partsrättigheter, egendom,trygghet ellersäkerhet, besökare på Unilevers webbplatser, Unilever eller allmänheten.

  INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

  Unilever delar personuppgifter internt eller med tredje part för ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

  Unilever skickarendastpersonuppgiftersomsamlats in inomEuropeiskaEkonomiskaSamarbetsområdet(EEA) till utlandet under omständighetersom:

  • För att följa dina instruktioner;
  • För att uppfylla en laglig skyldighet; eller
  • För att arbeta med våra agenter och rådgivare som vi använder för att hjälpa till att driva vår verksamhetoch tjänster.?

  Om vi överför personuppgifter utanför EEA kommer Unilever att se till att dessa skyddas på samma sättsom om de användes inom EEA. Vi använder en av följande skyddsåtgärder:

  • Överföring till ett land utanför EEA, vars sekretesslagstiftning garanterar en adekvat skyddsnivåför personuppgifter till den inom EEA.
  • Inrätta ett avtalmed den utländska tredje parten som innebär att de måste skydda personuppgifter enligt samma normer som EEA; eller
  • Överförapersonuppgifter till organisationer som ingår i specifika avtal om gränsöverskridande dataöverföringar med Europeiska unionen (t.ex. Privacy Shield, ett ramverk som anger sekretesstandarder för data som skickas mellan USA och europeiska länder).
Läs mindre

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Unilever tar säkerhetenför dina personuppgifter mycket seriöst. Vi gör vårt yttersta för att skyddadina personuppgifter från missbruk, störningar, förluster, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande.

Läs mer

Unilever tar säkerhetenfördinapersonuppgifter mycket seriöst. Vi gör vårt yttersta för att skyddadina personuppgifter från missbruk, störningar, förluster, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande.

Våraåtgärderomfattargenomförandeavlämpligaåtkomstkontroller, investeringari de senastemöjligheternaförinformationssäkerhetförattskydda IT-miljöer som vi utnyttjar och säkerställa att vi krypterar, pseudonymiseraroch anonymiserarpersonuppgifter om möjligt.

Tillgång till dina personuppgifter är endast tillåtet bland våra anställda och ombud på grundval av nödvändig informationoch omfattas av strikta avtalsförpliktelsernär de behandlas av tredje part.

Läs mindre

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöverdet för detsyftede behandlas för.

Läs mer

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöverdet för detsyftede behandlas för. När du, till exempel, gör inköp online hos oss, behåller vi uppgifterna i samband med ditt köp, så vi kan utföra det specifika avtalet du har ingått och därefter lagrar vi personuppgifterna för en period som gör att vi kan hantera eller svara på eventuella klagomål, frågor eller farhågor som rör köpet.

Dina uppgifter kan också behållas så att vi kan fortsätta att förbättra din upplevelsehos oss och se till att du får alla lojalitetsbelöningar som du ska erhålla. Vi behåller de identifierbara data som vi samlar in direkt för målgruppsändamål, såkort tid som möjligt, varefter vi vidtar åtgärder för att permanent raderadessa.

Vi kommer aktivt att granska personuppgifterna vi håller och radera dessa säkert, eller i vissa fall anonymiseradessa, när det inte längre finns ett juridisktv, affärs- eller konsumentbehov för att de ska behållas.

Läs mindre

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Dina rättigheteriförhållande till dina personuppgifter, hur de behandlas. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst. Vi har lämnat en översikt över dessa rättigheter nedan, tillsammans med vad det här innebär för dig. Du kanutövadinarättighetergenomattskickaette-postmeddelandeellerskickaenförfrågan via formuläret "Kontaktaoss" påvårawebbplatser. 

Läs mer

Vid behandlingavdinapersonuppgifter har du ett antal rättigheter för hur uppgifterna behandlas och kan utöva dessa rättigheter när som helst. Vi har lämnat en översikt över dessa rättigheter nedan, tillsammans med vad det här innebär för dig. Du kanutövadinarättighetergenomattskickaett e-postmeddelandeellerskickaenförfrågan via formuläret ”Kontaktaoss” påvårawebbplatser.

 • Rätten att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Därförtillhandahåller vi dig informationenidenna Policy.
 • Rätten till tillgångoch rättelse. Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter när som helst. Vi förstår vikten av detta och skulle du vilja utöva dina rättigheter, var god kontakta oss.
 • Rätten till dataöverförbarhet. De personuppgifter du har försett oss med är överföringsbara. Det innebär att de under vissa omständigheter kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt.
 • Rätten att bli bortglömd. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter. Om du vill ta bort de personuppgifter vi har om dig, var vänlig kontakta oss och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att svara på din förfrågan i enlighet med juridiska krav. Om de personuppgifter vi samlar in inte längre behövs för några ändamål och vi inte är skyldiga att lagra dessa enligt lag, kommer vi att göra vad vi kan för att radera, förstöra eller permanent avidentifiera dessa.
 • Rätten att begränsa bearbetningen. Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att invända. Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot vissa typer av bearbetning, inklusive bearbetning för direktmarknadsföring (dvs. att ta emot e-postmeddelanden från oss eller kontaktas med olika potentiella möjligheter).?
 • Rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet. Du har rätt att lämna ett klagomål direkt till en lokal tillsynsmyndighet om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätten att återkalla samtycke. Om du har gett ditt samtycke till något vi gör med dina personuppgifter (dvs. vi förlitar oss på samtycke som en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter) har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (även om du gör det, betyder det inte att något vi har gjort med dina personuppgifter med ditt samtycke fram till den tidpunkten är olagligt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss enligt informationen nedan.?
 • Rättigheter relaterade till automatiska beslut. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut, som endast grundar sig på automatisk bearbetning och som orsakar juridiska eller andra betydande effekter på dig. I synnerhet har du rätt:
  • att begära och erhålla mänskligt ingripande;
  • att uttrycka din åsikt;
  • att få en förklaring av det beslutsom fattats efter en bedömning; och
  • att ifrågasättaett sådant beslut.

Ytterligare information och råd om dina rättigheter kan erhållas från datasäkerhetsmyndigheten i ditt land.

Läs mindre

HUR KAN DU KONTAKTA UNILEVER?

Unilevers utsedda Chief Privacy Officerär Isabelle Deschampssom kan kontaktas på Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Nederländernaeller via e-post .

Läs mer

Unilevers utsedda Chief Privacy Officerär Isabelle Deschampssom kan kontaktas på Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Nederländernaeller via e-post .

Om du har några frågoreller farhågorom Unilevers Sekretesspoicy eller databearbetning eller om du vill lämna ett klagomålom ett eventuellt brott mot lokala lagar om sekretess, var vänlig gör det genom att skickaette-post[CAPTCHA]ellerskicka en begäran genom formuläret ”Kontakta oss” på våra webbplatser.

När en sekretessfråga eller åtkomstförfrågan har mottagits har vi ett dedikerat teamsom behandlar kontakterna och ska att ta itu med den specifika farhåga eller fråga som du vill ta upp. Om din frågaärmermateriell till sin natur kan vi behöva be om mer information från dig. Alla sådana materiella kontakter får ett svar. Om du inte är nöjd med det svaret du fick, kan du skicka ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i ditt land. Om du frågar oss, ser vi till att ge dig information om relevanta sätt för klagomål, som kan gälla dina omständigheter.

Läs mindre

HUR HÅLLER VI DETTA MEDDELANDE UPPDATERAT?

Vi uppdaterardenna Sekretesspolicy vid behov för att återspegla kundernas feedback och ändringar i våra produkter och tjänster.

Läs mer

Vi uppdaterardenna Sekretesspolicy vid behov för att återspegla kundernas feedback och ändringar i våra produkter och tjänster. När vi görändringar i denna dokument kommer vi att revidera det ”senast uppdaterade” datumet högst upp i denna Policy. Om ändringarna är viktiga, kommer vi att ge ut ett mer framträdande meddelande(inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelande om ändringar av Sekretesspolicyn). Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna Sekretesspolicy i ett arkiv för din granskning.

Vi kommer inte att minska dina rättigheterenligt denna Sekretesspolicy utan ditt samtycke.

YTTERLIGARE SEKRETESSVILLKOR OCH POLICYER

Utöver denna Sekretesspolicy kan det finnas specifika kampanjer eller marknadsföring som regleras av ytterligare sekretessvillkoreller policyer. Vi uppmanar dig att läsa dessa ytterligare villkor eller policyer innan du deltar i sådana kampanjer eller marknadsföring, eftersom du måste följa dem om du deltar. Eventuella ytterligare sekretessvillkor eller policyer kommer att göras tydligt tillgängliga för dig.

Läs mindre