ZÁSADY O OCHRANE SÚKROMIA

#YOURDATAISYOURS

Sme si vedomí toho, že vám záleží na vašich osobných údajoch a na tom, ako sa s nimi nakladá a je pre nás dôležité, aby ste dôverovali spoločnosti Unilever, že používa vaše osobné údaje bezpečným spôsobom. Uvedené Zásady o ochrane súkromia vám pomôžu pochopiť, aký typ osobných údajov zbierame, z akého dôvodu a na aký účel ich zhromažďujeme.

Majte, prosím, na zreteli, že uvedené zásady sa vzťahujú na všetky Unilever Group spoločnosti tak, ako je uvedené nižšie .

Oboznámte sa, prosím, s našimi postupmi o zachovaní súkromia a v prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo nám zašlite žiadosť o informáciu prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našich internetových stránkach.

Našou snahou je, aby dané Zásady boli čo najzrozumiteľnejšie, avšak, v prípade, že vám nie sú jasné pojmy ako cookies, IP adresy a internetové prehliadače, oboznámte sa najskôr s týmito kľúčovými pojmami .

Máte právo namietať voči určitým použitiam vašich osobných údajov, vrátane použitia týchto na účely priameho marketingu. Oboznámte sa, aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť.

KTO ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Všetky osobné údaje získané alebo zhromažďované spoločnosťou Unilever, sú kontrolované spoločnosťou Unilever PLC a Unilever N.V., ktoré sú spojené materské spoločnosti skupiny Unilever Group (všetky ako Unilever Group spoločnosti, spolu ako správcovia údajov).

Uvedené Zásady o ochrane súkromia sa vzťahujú na osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Unilever v súvislosti so službami a výrobkami, ktoré ponúkame.

Zistiť viac

Všetky osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené spoločnosťou Unilever sú kontrolované spoločnosťou Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD Veľká Británia a Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holandsko, ktoré sú spojené materské spoločnosti skupiny Unilever Group (všetky ako Unilever Group spoločnosti, spolu ako správcovia údajov).

Uvedené Zásady o ochrane súkromia sa vzťahujú na osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Unilever v súvislosti so službami a výrobkami, ktoré ponúkame. Odkazy na „Unilever“ v uvedených Zásadách o ochrane súkromia sa vzťahujú na spoločnosti Unilever PLC a Unilever N.V. a akúkoľvek spoločnosť, ktorú priamo alebo nepriamo vlastnia alebo spravujú, a s ktorou ste v kontakte alebo ktorú využívate na obchodné účely (ďalej len, „Unilever Group“). Zistiť viac o Unilever Group na https://www.unilever.com/about/.

Uvedené Zásady o ochrane súkromia sa vzťahujú taktiež na obsah marketingových aktivít spoločnosti Unilever, vrátane ponúk a reklám týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti Unilever (alebo na poskytovateľa služieb konajúceho v našom mene), ktoré vám zasielame na internetové stránky tretích strán, spolu s platformami a aplikáciami založených na vašich informáciách používaných na internetovej stránke. Tieto internetové stránky tretích strán disponujú spravidla vlastnými Zásadami o ochrane súkromia a Zmluvnými podmienkami. Skôr ako využijete takéto internetové stránky, odporúčame oboznámiť sa s nimi.

Nájdite menej

AKÝ DRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV SA ZHROMAŽĎUJE?

Osobný údaj znamená akákoľvek informácia, ktorú je možné použiť priamo alebo nepriamo na identifikáciu osoby.

Nie je nutné, aby ste poskytovali osobné údaje spoločnosti Unilever, o ktoré žiadame, avšak, ak sa rozhodnete neposkytnúť takéto údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo kvalitné služby, alebo odpovedať vám na vaše dotazy.

Osobné údaje smieme zhromažďovať z rôznych zdrojov. Tieto zahŕňajú:

 • osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo,
 • osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automatickya
 • osobné údaje, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov.

Zistiť viac

Osobný údaj znamená akákoľvek informácia, ktorú je možné použiť priamo alebo nepriamo na identifikáciu osoby. Uvedené definície zahŕňajú osobné údaje zhromaždené offline prostredníctvom našich Spotrebiteľských centier, priamych marketingových kampaní, lotérií a súťaží a online prostredníctvom našich internetových stránok, aplikácií a značkových stránok v platformách a aplikáciách tretích strán, alebo prostredníctvom platforiem tretích strán.

Ak budete s nami v kontakte, je možné, že sa budú od vás požadovať osobné údaje. Spoločnosti Unilever Group smú zdieľať takého osobné údaje medzi sebou a použiť ich spôsobom v súlade s uvedenými Zásadami o ochrane súkromia. Môžeme ich taktiež kombinovať s ďalšími informáciami z dôvodu skvalitnenia výrobkov, služieb, obsahu a reklamy.

Nie je nutné, aby ste poskytovali osobné údaje spoločnosti Unilever, o ktoré žiadame, avšak, ak sa rozhodnete neposkytnúť takéto údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo kvalitné služby, alebo odpovedať vám na vaše dotazy.

 • SPOSOBY, AKÝMI ZHROMAZDUJEME VASE OSOBNE UDAJE
 • KEDY A PRECO ZHROMAŽDUJEME „ŠPECIFICKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“
 • AKO OCHRANUJEME SÚKROMIE DETÍ?
Nájdite menej

NA AKÝ ÚČEL VYUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Zhromažďujeme, spracovávamea zverejňujeme vaše osobné údaje len na špecifické a obmedzené účely. Napríklad, spracovávame vaše platby, posudzujeme a riešime rôzne sťažnosti, ďalej vyvíjame a skvalitňujeme naše produkty, služby, komunikačné metódy a funkcie našich internetových stránok, poskytujeme výrobky šité na mieru, spôsoby komunikácie a cielené reklamy, ako aj odporúčania na cielenú reklamu a výrobky.

Rovnako vytvárame profily analyzovaním informácií o vašich online aktivitách na internete, vyhľadávacích a nákupných návykoch a vašej komunikácie s našimi značkami, a to prostredníctvom tvorby segmentov (skupín, ktoré obsahujú konkrétne spoločné vlastnosti) a umiestnením vašich osobných údajov v jednom alebo viacerých segmentoch.

Spoločnosť Unilever spracováva taktiež vaše osobné údaje aj použitím automatizovaných prostriedkov. Automatizované rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré je vykonané výhradne automatizovanými prostriedkami, kde žiadny ľudský činiteľ nie je súčasťou rozhodovacieho procesu vzťahujúceho sa na vaše osobné údaje.

Zistiť viac

Zhromažďujeme spracovávame, a zverejňujeme vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • na spracovanie vašich platiebv prípade, ak si kúpite naše výrobky, upovedomiť vás so stavom vašej objednávky, riešiť vaše požiadavky a žiadosti a posudzovať a riešiť sťažnosti,
 • na spracovanie a odpovedanie na vaše otázky alebo kontaktovať vás v prípade odpovedí na vaše otázky a/alebo žiadosti,
 • na vývoj a skvalitnenie našich výrobkov, služieb, komunikačných metód a funkcií našich internetových stránok,
 • na účely súťaží a propagácií, do ktorých ste sa prihlásili,
 • na odovzdanie vám informácií a na spravovanie vašej registrácie a/alebo prihlásenia sa na odber nášho bulletinu alebo iných komunikačných materiálov,
 • na spravovanie našich každodenných obchodných potrieb, ktoré sa týkajú vašej účasti na našich súťažiach, lotériách alebo propagačných aktivitách alebo žiadostiach,
 • na overenie identity konkrétnych osôb, ktoré nás kontaktujú telefonicky, elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom,
 • na účely interných školení a na účely zabezpečenia kvality,
 • na pochopenie a odhadnutie záujmov, potrieba zmien v potrebách zákazníkov za účelom skvalitnenia našej internetovej stránky, našich súčasných výrobkov a služieb a/alebo vývoja nových produktov a služieb, a
 • na poskytovanie personalizovaných výrobkov, komunikácie a cielenej reklamy, ako aj odporúčania výrobkov.

Ak budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie alebo na iné účely, budeme vás o tom vopred informovať alebo v čase daného zhromažďovania takýchto informácií.

V prípade potreby budeme žiadať váš súhlas na spracovanie osobných údajov. V prípade, ak poskytnete súhlas na spracovanie daných aktivít, máte právo zrušiť váš súhlas, a to kedykoľvek.

V určitých prípadoch sa spoliehame na legitímne záujmy spracovania vašich osobných údajoch. Legitímny záujem môže nastať, napríklad, ak sa prihlásite do vernostného programu jednej z našich značiek a vtedy použijeme zhromaždené osobné údaje na analýzu dát za účelom skvalitnenia našich výrobkov a služieb. Tento princíp sa použije len v prípade, ak je to nevyhnutné, aby sa dosiahol oprávnený záujem, napríklad, pri asistencii plnenia zmluvného kontraktu alebo pri optimalizácii služby, a nie za účelom znevažovania práv osôb. Na uvedený právny princíp sa bude spoliehať len v prípade, ak nebude dostupný menej rušivý spôsob na spracovanie vašich osobných údajov. Uisťujeme vás, že v prípade, ak sa uplatní princíp oprávneného záujmu pri spracovaní vašich osobných údajov, uchováme záznamy takýchto údajov a budete mať právo o takéto informácie požiadať.

Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu plnenia zmluvného vzťahu, ktorého ste alebo budete zmluvnou stranou. Napríklad, potrebujeme spracovať vaše osobné údaje za účelom dodania výrobku alebo služby, ktoré ste si zakúpili, umožniť vám účasť na jednej z našich súťaží alebo poslať vám vzorky, ktoré ste si vyžiadali.

Taktiež spracovávame vaše osobné údaje, ak sme povinní zo zákona (napr. daňová povinnosť alebo povinnosti sociálneho zabezpečenia) uskutočniť takéto spracovanie údajov. Napríklad, na základe súdneho príkazu alebo súdneho predvolania budeme povinní spracovať osobné údaje na konkrétny účel, alebo budeme musieť spracovať osobné údaje za účelom hlásenia podozrivých transakcií, a to na základe príslušných nariadení proti praniu špinavých peňazí.

 • VYTVARANIE PROFILOV
 • AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

KTO BUDE ZDIEĽAŤ TIETO INFORMÁCIE?

Spoločnosť Unilever ako globálny podnik zdieľa vaše osobné údaje interne a s vybranými spoločnosťami tretích strán. Napríklad, zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami ako poskytovateľmi služieb, ďalšími tretími stranami, ako aj v prípade obchodných transakcií alebo legálneho zverejnenia.

Zistiť viac

Spoločnosť Unilever ako globálny podnik zdieľa vaše osobné údaje interne a s vybranými spoločnosťami tretích strán za týchto okolností:

 • Poskytovatelia služieb tretích strán. Za účelom spracovania vašich žiadostí, odpovedania na vaše dotazy, spracovania vašich objednávok, honorovaných kupónov, poskytnutia vzoriek, umožnenia vám zúčastniť sa v lotériách alebo vytvárania rôznych iných funkcií, služieb a dokumentov dostupných na našich internetových stránkach, zdieľame vaše osobné údaje s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí pôsobia v našom mene, ako sú spoločnosti, ktoré: spravujú alebo prevádzkujú internetové stránky spoločnosti Unilever, spracúvajú platby, analyzujú údaje, poskytujú služby zákazníkom, poštové alebo doručovateľské služby, a sponzori alebo iné tretie strany, ktoré sa zúčastňujú alebo spravujú naše reklamné akcie. Majú prístup k osobným údajom, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií, ale nesmú ich používať na iné účely. Okrem toho, musia spracovávať tieto osobné údaje v súlade so Zásadami o ochrane súkromia a tak, ako je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami o ochrane údajov.
 • Ďalšie tretie strany. Vaše osobné údaje taktiež použijeme alebo ich budeme zdieľať s našimi sponzormi, inzerentmi, reklamnými sieťami, reklamnými servermi, sociálnymi sieťami a analytickými spoločnosťami alebo inými tretími stranami v súvislosti s marketingovými, promočnými, údajmi (viac informácií o našich podmienkach ochrany súkromia nájdete na) a ďalšími ponukami, ako aj informáciami o výrobkoch.
 • Obchodné prenosy. Vaše osobné údaje použijeme alebo ich budeme zdieľať s Unilever Group na vnútorné účely, predovšetkým na obchodné a operačné účely. Keďže neustále našu obchodnú činnosť rozvíjame, je možné, že predávame alebo kupujeme majetok, pobočky alebo obchodné jednotky. Pri takýchto transakciách majú vaše osobné údaje vo všeobecnosti status prenesený obchodný majetok, zostávajú v platnosti ako údaje zadefinované vopred v Zásadách o ochrane súkromia (pokým, samozrejme, nebudete súhlasiť). Ak ďalší subjekt získa naše obchodné činnosti alebo všetky alebo časť nášho majetku alebo majetok týkajúci sa internetových stránok spoločnosti Unilever, vaše osobné údaje budú zverejnené takémuto subjektu ako súčasť prípravného procesu a budú prenesené na takýto subjekt ako jeden z prenesených majetkov. Taktiež, v prípade akejkoľvek insolventnosti alebo reorganizačného procesu vzneseného nami alebo voči našej spoločnosti, budú všetky takéto osobné údaje považované za náš majetok a v takom prípade je možné, že bude predaný alebo prenesený na spoločnosť tretej strany.
 • Legálne zverejnenie. Môžeme preniesť a zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám:
  • za účelom splnenia právnych predpisov,
  • ak veríme v status dobrej viery, že si takýto prípad vyžaduje kroky príslušného uplatniteľného práva,
  • na základe žiadosti orgánov výkonnej moci pri vyšetrovacej činnosti,
  • pri overení alebo vymáhaní si našich „Podmienok používania“ alebo ďalších príslušných pravidiel;
  • pri zisťovaní a ochrane proti spreneverealebo akýchkoľvek technických alebo bezpečnostných rizikách,
  • reagovať na naliehavý stavalebo inak
  • za účelom ochrany práv, majetku, bezpečnosti, alebo bezpečnosti spoločností tretích strán, návštevníkov internetových stránok spoločnosti Unilever alebo verejnosti.
 • MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Unilever považuje ochranu vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Usilujeme sa chrániť vaše osobné údaje pred ich zneužitím, narúšaním, stratou, neoprávneným prístupom k nim, úpravou alebo zverejnením.

Zistiť viac

Unilever považuje ochranu vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Usilujeme sa chrániť vaše osobné údaje pred ich zneužitím, narúšaním, stratou, neoprávneným prístupom k nim, úpravou alebo zverejnením.

Naše opatrenia zahŕňajú implementáciu príslušných vstupných kontrol, investovanie do aktuálnych Možností bezpečnosti informácií za účelom ochrany IT prostredí, ktoré zdokonaľujeme a šifrujeme, anonymizujeme a pseudonymizujeme osobné údaje vždy, ak je to možné.

Prístup k vašim osobným údajom majú iba naši zamestnanci a agenti na báze nevyhnutnosti poznať ich a sú predmetom prísnych zmluvných dôverných podmienok v prípade spracovania spoločnosťami tretích strán.

Nájdite menej

AKO DLHO UCHOVAVAME VASE OSOBNE UDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako bude z našej strany potrebné na účely ich spracovania.

Zistiť viac

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako bude z našej strany potrebné na účely ich spracovania. Napríklad, ak na našej internetovej stránke urobíte online nákup, údaje týkajúce sa vášho nákupu uchováme, takže budeme schopní postupovať podľa zmluvnej dohody, s ktorou ste súhlasili a následne takéto osobné údaje uchováme po dobu, ktorá nám umožňuje riešiť alebo reagovať na akékoľvek sťažnosti, požiadavky alebo žiadosti ohľadne vášho nákupu.

Vaše údaje je možné taktiež opätovne použiť tak, aby sme mohli pokračovať v skvalitňovaní vašej užívateľskej činnosti na našich internetových stránkach a aby sme mohli zabezpečiť, že budete dostávať všetky vernostné programy, na ktoré ste oprávnení.

Opätovne používame identifikovateľné údaje, ktoré zhromažďujeme priamo na cielené účely za čo najkratší čas, po uplynutí ktorého vykonáme opatrenia na ich trvalé vymazanie.

Aktívne prehodnotíme takéto osobné údaje a bezpečne ich vymažeme, alebo, v určitých prípadoch ich anonymizujeme, ak viac nevznikne právny, obchodný alebo spotrebiteľský dôvod na ich opätovné použitie.

Nájdite menej

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tak, ako sú spracované. Uvedené práva si môžete uplatniť kedykoľvek. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv, spolu s ich vysvetlením. Svoje práva môžete využiť prostredníctvom e-mailu alebo zaslaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našich internetových stránkach

Zistiť viac

Keď spracovávame vaše osobné údaje, disponujete s množstvom práv týkajúcich sa spôsobu spracovania takýchto údajov a tieto si môžete uplatniť kedykoľvek. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv, spolu s ich vysvetlením. Svoje práva môžete využiť prostredníctvom e-mailu alebo zaslaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ na našich internetových stránkach.

 • Právo na informácie. Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako využívame vaše osobné údaje a o vašich právach. Z tohto dôvodu vám poskytujeme dané informácie v týchto Zásadách.
 • Právo na prístup a korekciu. Máte právo vstúpiť, opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, a to kedykoľvek. Uvedomujeme si dôležitosť tohto stavu a v prípade, že si želáte využiť vaše práva, kontaktujte nás, prosím.
 • Právo na prenos údajov. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sú prenosné. To znamená, že sa dajú prenášať, kopírovať alebo prenášať elektronicky za určitých okolností.
 • Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo požiadať, aby vaše údaje boli vymazané. Ak si želáte vymazať osobné údaje o vás, ktoré uchovávame, prosím, upovedomte nás o tom, a vykonáme primerané opatrenia na splnenie vašej požiadavky v súlade s právnymi predpismi. Ak už nie je viac potrebné uchovávať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na akékoľvek účely a zo zákona nám nevyplýva povinnosť uchovávať ich, vynaložíme svoje úsilie na vymazanie týchto, zničenie alebo na ich permanentnú deidentifikáciu.
 • Právo na obmedzené spracovanie. Za určitých okolností máte právo na obmedzené spracovanie vašich osobných údajov.
 • Právo namietať. Za určitých okolností máte právo namietať proti určitým spôsobom spracovania, vrátane spracovanie na účely priameho marketingu (t.j. prijímanie našich e-mailov upozorňujúcich vás na rôzne potenciálne možnosti).
 • Právo podať sťažnosť prostredníctvom úradu pre dohľad. Máte právo podať sťažnosť priamo cez akýkoľvek miestny úrad pre dohľad ohľadom spracovania vašich osobných dát.
 • Právo na vymazanie obsahu. Ak ste nám poskytli súhlas na akúkoľvek činnosť s vašimi osobnými údajmi (t.j. chápeme súhlas ako právny podklad na spracovanie vašich osobných údajov), máte právo na zrušenie vášho súhlasu kedykoľvek (i keď tak urobíte, neznamená to, že všetko, čo sme vykonali s vašimi osobnými údajmi na základe vášho súhlasu, je do uvedeného momentu vymazania nezákonné). Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete zrušiť kedykoľvek, a to poskytnutím nám podrobných informácií uvedených nižšie.
 • Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania. Máte právo nebyť súčasťou rozhodnutia, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracovaní údajov a ktoré vás právne alebo inak závažne ovplyvňuje. Konkrétne, máte právo:
  • na ľudské zaobchádzanie,
  • vyjadriť svoj názor,
  • na vysvetlenie dôvodov takéhoto rozhodnutia po posúdení a
  • vyjadriť námietky proti takémuto rozhodnutiu.

Ďalšie informácie a rady o vašich právach môžete získať z regulačného úradu o ochrane údajov vo vašej krajine.

Nájdite menej

AKO KONTAKTOVAŤ UNILEVER?

Za spoločnosť Unilever nominovaná Riaditeľka oddelenia na ochranu súkromia je Isabelle Deschamps, ktorú môžete kontaktovať písomne na adrese Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holandsko alebo elektronicky .

Zistiť viac

Za spoločnosť Unilever nominovaná Riaditeľka oddelenia na ochranu súkromia je Isabelle Deschamps, ktorú môžete kontaktovať písomne na adrese Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Holandsko alebo elektronicky .

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záležitostí týkajúcich sa Zásad o ochrane súkromia spoločnosti Unilever alebo spracovávania údajov, alebo ak si želáte podať sťažnosť na možné porušenie miestnych zákonov týkajúcich sa ochrany súkromia, prosím, urobte tak elektronicky alebo podajte žiadosť prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“.

Po obdržaní vašej otázky ohľadom ochrany súkromia alebo žiadosti o prístupe k údajom náš špecializovaný tím vytriedi kontakty a vyhľadá, komu adresovať konkrétnu sťažnosť alebo požiadavku, ktorú ste vzniesli. Ak bude váš problém vážnejšieho charakteru, bude sa od vás požadovať viac informácií. Na všetky takéto dôležité požiadavky sa odpovedá. Ak nie ste spokojní s odpoveďou, ktorú ste obdržali, môžete podať sťažnosť na príslušný úrad na dohľad vo vašej krajine. Na základe vašej žiadosti vynaložíme maximálne úsilie poskytnúť vám informácie o riešeniach relevantných sťažností, ktoré je možné uplatniť vo vašom prípade.

Nájdite menej

AKÝ JE SPÔSOB AKTUALIZÁCIE UVEDENÝCH ZÁSAD?

Uvedené Zásady o ochrane súkromia budeme aktualizovať v prípade potreby tak, aby reflektovali na spätnú väzbu zákazníkov a zmeny našich výrobkov a služieb.

Zistiť viac

Uvedené Zásady o ochrane súkromia budeme aktualizovať v prípade potreby tak, aby reflektovali na spätnú väzbu zákazníkov a zmeny našich výrobkov a služieb. Ak zverejníme zmeny týchto ustanovení, upravíme dátum „poslednej aktualizácie“ v úvode týchto Zásad. Ak pôjde o dôležité zmeny, oznámime ich prostredníctvom dôležitého oznámenia (vrátane pre konkrétne služby elektronickým oznámením o zmenách Zásad o ochrane súkromia). Taktiež uchováme v archíve predchádzajúce verzie týchto Zásad o ochrane súkromia, ktoré si môžete prečítať.

Bez vášho súhlasu neobmedzíme vaše práva na základe uvedených Zásad o ochrane súkromia.

 • DODATOCNE PODMIENKY ZASAD O OCHRANE SUKROMIA